Corporate Strategic Plans - Planning And Strategy Development
Bölge Planı; bölgede ortak kalkınma bilincinin yükseltilmesi, bölgenin potansiyelinin ve dinamizminin harekete geçirilmesi suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin hızlandırılmasında kullanılan önemli araçların başında gelmektedir.

Corporate Strategic Plans

Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Belgesinde (BGUS) “ülke kalkınma politikasının bölge ve şehir düzeyinde yapı taşlarını oluşturan; bölgesel ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma yönünde birlikte harekete geçirmesini esas alan; bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları arasında dengeyi gözeten; yapısal ve temel bir politika” olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanım çerçevesinde belgenin sloganı “Daha Dengeli, Topyekûn Kalkınma” olarak belirlenmiştir. Ülkemizde Bölgesel Kalkınmaya tetikleyecek yerel seviyedeki başat aktör olan Kalkınma Ajansları mekânsal seviyede kaynak ve potansiyelleri harekete geçirecek, kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağlayacak şekilde BGUS belgesinde genel çerçevesi çizilmiş Bölge Planlarını katılımcı bir yaklaşımla oluşturmuştur. 2014-2023 olmak üzere on yıllık bir dönemin stratejik kalkınma planını oluşturan ve söz konusu planı uygulamak için araçlar geliştirmesi beklenen Kalkınma Ajanslarının üst ölçekli strateji belgelerine uyacak şekilde kendi kurumsal stratejik planlarını oluşturması bölgesel stratejik hedeflere ulaşmada stratejik yaklaşımlar geliştirmesi bakımından elzem gözükmektedir. Ajans Kurumsal Stratejik Planının (KSP) sosyo-ekonomik bir strateji belgesi olan Bölge Planının uygulanmasını daha sistematik bir çerçeveye sokacağı ve dolayısıyla planın uygulama kapasitesini arttıracağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, planlı hizmet sunumu, kurumsal politika geliştirme, belirlenen politikaları somut eylem planlarına ve bütçelere dayandırarak etkili uygulama, izleme ve değerlendirme amaçlarına yönelik olarak, Ajansımızca “Stratejik Planlama” yaklaşımı benimsenmiş ve 2016-2020 yıllarını kapsayan Kurumsal Stratejik Plan katılımcı bir süreç sonucunda hazırlanmıştır. Plan hazırlanırken KSP’nin üst ölçekli planlara uyumunu güçlendirmek için BGUS ana referans belge olarak kullanılmıştır. Bölge Planları gibi Kurumsal Stratejik Planlarda bir esnekliğe sahip olduğundan söz konusu plan, dönemi içinde yaşanabilecek gelişmelere göre revize edilebilecektir.
  • Stratejik Plan (2011-2015)
  • Stratejik Plan (2016-2020)