Supports
Supports
Supports
 • Supports Agency financially and/or technically supports the hereinbelow projects and activities of local authorities, universities, other state institutions and organizations, professional organisations with public institution status, non-governmental organizations, cooperatives, unions and other natural and legal persons provided that conditions are indicated clearly within the annual work schedules and guidelines for Project proposal applicants in accordance with the precedures and principles mentioned within the regulations:
  Ajansın sağlayabileceği destekler, mali ve teknik destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Mali destekler ise; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.

  • Mali Destekler
   • Doğrudan Finansman Desteği
   • Faiz Desteği ve faizsiz kredi desteği
  • Teknik Destekler

  Ajans, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde destekler.
 • Project Call for Proposals Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği, Ajansın belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı yararlanıcılara sağladığı mali desteklerdir.
  Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısının ayrıntıları, proje teklif çağrısına çıkıldığında, ilan metninde yer alacaktır.

  Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulur. Ancak, Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemez.
 • Feasibility Support Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir.
  Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. 

  Başvuru rehberlerine esas olmak üzere desteklenmeyecek fizibilite çalışmaları, fizibilite hazırlanmasında esas alınacak fizibilite şablonları, uygun başvuru sahipleri, destek limitleri ve azami destek miktarı gibi hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.
 • Technical Support The aim of Technical Assistance Programs is to enhance the capacity of local development by supporting planning studies of local governments and activities for implementation of regional plans and programs and also studies of other public institutions and civil society organizations. For 2014, Technical Support Program was announced on May 1, 2014. Program budget was 150,000 TL and for each technical assistance project Agency’s support amount was 15,000 TL. 41 technical support applications were made through online system at the end of October 2014. 24 Technical Support applications have been awarded a grant.
  Teknik destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına Ajans tarafından sağlanan desteklerdir. 

  Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;
  • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
  • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Sivil toplum kuruluşları yararlanabilir.
 • Guided Project Support Ajans tarafından bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen veya öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelere destek sağlamaktır
 • Support Program for Attraction Centers Kültürel miras hayat buluyor...
  Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın uzun dönemli genel amacı; cazibe merkezinde gerçekleşen sosyo-ekonomik kalkınmanın çevre merkezlere yayılması ile birlikte, ulusal düzeyde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

  Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın temel amacı ise; “görece az gelişmiş bölgelerde, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek kent merkezlerine sağlanan stratejik desteklerle, söz konusu kent merkezlerinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılması ve nihayetinde kalkınmanın çevre merkezlere de yayılarak iç göçün kendi bölgesi içinde tutulmasıdır”.

  CMDP, “pilot İl” olarak seçilen Diyarbakır’da 2008 yılında başlatılmış olup 2008-2010 döneminde toplam 17 projeye 47.291.603,15 TL destek sağlanmıştır. Bu projelerin uygulaması tamamlanmıştır.
 • Visibility Guide and Template Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve görünürlük
  Görünürlük Rehberi, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nde yer alan 46. madde uyarınca, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Mali/Teknik Destek Programları kapsamında desteklenen projelerde Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğini, Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve görünürlük materyallerine ait standartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Görünürlük Rehberi’nde yer alan uygulamalara yönelik çalışmalarda, www.karacadag.org.tr adresinde yer alan “Görünürlük Rehberi” ve “Görünürlük Şablonları” bölümündeki şablonlardan yararlanılabilir.
 • Interest Support and Interest-Free Credit Support Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımlardır.
  Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımlardır. 

  Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren karşılıksız yardımlardır. 
 • Online Project Preparation
  Proje, son dönemlerde Avrupa Dış Yardımlar Hibe Programı (EuropeAid) nedeniyle daha fazla aşina olduğumuz bir kavram. Bu kavramın ilerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fon kaynaklarının artması ile çok daha fazla değer kazanacağı öngörülmektedir. Proje kavramından bahsederken kuşkusuz Kalkınma Ajanslarının kurulmasının ülkemizde projecilik alanında sağlamış olduğu farkındalık ve sinerjiyi de göz ardı etmemek gerekir.

  Online Proje Hazırlama Eğitim Modülü ve Proje Hazırlama Rehberimiz  ile amacımız projecilik alanında sağlanmış olan bu sinerjiyi arttırmak, Bölgemizde proje yazma kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, Bölgemizin ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlardan daha fazla finansman sağlamasına yardımcı olmak, Bölge insanına proje oluşturma konusunda rehberlik etmektir.
 • Open Support Program Ajansımız tarafından yürütülen aktif Mali ve Teknik Destek Programlarına bu menüden ulaşabilirsiniz
 • Interregional Cooperation Programs Bölgeler Arası işbirliği Programı “Mülga” olmuş olup; Bu sayfadaki veriler arşiv amaçlı muhafaza edilmektedir.
 • Direct Activity Support Doğrudan Faaliyet Desteği ( Resmi Gazete 15/09/2017 -30181) ile ilgili hükümler “Mülga” olmuş olup; yerine Fizibilite Desteği uygulanacaktır. Bu sayfadaki veriler arşiv amaçlı muhafaza edilmektedir.
 • Recent Supports Ajansımız tarafından geçmiş yıllarda yürütülmüş pasif Mali ve Teknik Destek Programlarına bu menüden ulaşabilirsiniz.
 • Supports
 • Project Call for Proposals
 • Feasibility Support
 • Technical Support
 • Guided Project Support
 • Support Program for Attraction Centers
 • Visibility Guide and Template
 • Interest Support and Interest-Free Credit Support
 • Online Project Preparation
 • Open Support Program
 • Interregional Cooperation Programs
 • Direct Activity Support
 • Recent Supports