Interregional Cooperation Programs
Agency financially and/or technically supports the hereinbelow projects and activities of local authorities, universities, other state institutions and organizations, professional organisations with public institution status, non-governmental organizations, cooperatives, unions and other natural and legal persons provided that conditions are indicated clearly within the annual work schedules and guidelines for Project proposal applicants in accordance with the precedures and principles mentioned within the regulations:

Interregional Cooperation Programs

Bölgeler Arası işbirliği Programı Mülga olmuş olup; Bu sayfadaki veriler arşiv amaçlı muhafaza edilmektedir.

Suriye Devlet Planlama Komisyonu ile Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı arasındaki ilişkiler, Suriye Başbakanı Sn. Naji Al OTARI’ nin 13–14 Temmuz 2004 tarihlerinde Türkiye’yi resmi ziyareti sırasında, Suriye Devlet Planlama Komisyonu Başkanı Sn. Abdallah DARDARİ’nin Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı’nı ziyareti ile başlamıştır. 

Söz konusu ziyaretin ardından, 13–15 Aralık 2004 tarihinde DPT Müsteşarı Sn. Ahmet TIKTIK başkanlığındaki heyet, Suriye Devlet Planlama Komisyonu’nun davetlisi olarak Şam’ı ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında, iki ülke arasında bölgelerarası işbirliği programı uygulanması teklif edilmiş, bu teklif Suriye tarafından kabul görmüştür. Program bütçesinin 20 milyon ABD doları olmasına ve bunun eşit olarak paylaşılmasına karar verilmiştir.

Ziyaret sırasında ayrıca, iki teşkilat arasındaki işbirliği çerçevesini oluşturmak üzere Anlayış Muhtırası imzalanmıştır. Anlayış Muhtırasının iki tarafın yasal onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi öngörülmüş ve Muhtıra TBMM ve Suriye yetkili makamlarınca onaylanmıştır.

2010 yılı Mart ayında alınan ortak bir kararla program Türkiye tarafında Mardin ve Şanlıurfa; Suriye tarafında ise Al-Rakka ve Al-Haseke kentlerini içerecek şekilde genişletilmiştir. 22 Eylül 2010 tarih ve 27707 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik” gereğince program kapsamında Şanlıurfa’da yürütülecek faaliyetlerin koordinasyon görevi Karacadağ Kalkınma Ajansı’na verilmiş ve bu kapsamda 2010 yılında verilecek mali destekler için program hazırlıklarına başlanmıştır.

Bölgelerarası İşbirliği Programı Ortak İzleme ve Yönlendirme Komitesi birinci toplantısı, 7 Nisan 2005 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Sayın Dr. Ahmet TIKTIK ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Başkanı Sayın Abdallah DARDARİ’nin eş başkanlığında Gaziantep’te yapılmıştır. Bu toplantıda Ortak Program Dokümanı taraflarca kabul edilmiştir. Teknik düzeyde yapılan çalışmalar sonucunda altyapı, teknik işbirliği ve kapasite geliştirme, girişimciliğin desteklenmesi ve kültür-turizm bileşenlerindeki projelerin uygulanması konusunda bir mutabakata varılmıştır.

Programın Yasal Dayanağı
 • 19.06.1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16’ncı maddesi,
 • 26.01.2006 tarihli ve 5451 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,
 • 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun.
 • 02.09.2010 tarih ve 27707 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ile Suriye Arasında Yürütülen Bölgelerarası İşbirliği Programı Çerçevesinde  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
Programın Amacı ve Öncelikleri
Türkiye ile Suriye Arasında Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında Şanlıurfa ve Al-Rakka, Halep, Al-Haseke illeri arasında işbirliğinin geliştirilmesi birincil amaç olmak üzere; 
 • Sosyal ve Fiziki Altyapının Geliştirilmesi,
 • İstihdamın Artırılması,
 • Girişimciliğin Desteklenmesi,
 • Teknik İşbirliği ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi,
 • Araştırma-Geliştirme,
 • Kültür ve Turizm,
alanlarındaki projelere öncelik verilecektir.

Uygun Başvuru Sahipleri
İşbirliği programı çerçevesinde olmak şartıyla Şanlıurfa'daki;
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Mahalli İdareler ile Mahalli İdare Birlikleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Üniversiteler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Gerçek veya Tüzel Kişilere
destek sağlanabilir.

Programın Kapsamı
Şanlıurfa’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile mahalli idare birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek veya tüzel kişilerin öngörülen öncelikler kapsamındaki projelerini kapsar.

Projelerin Uygulanması
Onaylanan projelerin uygulamaları, proje sahipleri ile ilgili Kalkınma Ajansı arasında yapılacak sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilir.

Projelerin Değerlendirilmesi Süreci
1. Aşama
 • Ön İnceleme (İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü)
 • Teknik ve Mali Değerlendirme (Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılacak değerlendirme ve Değerlendirme Komitesince yapılacak değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır).
 • Genel Sekreterlik Aşaması (Bütçe Revizyonu ve Ön İzleme Ziyaretleri düzenlenir).
 • Yönetim Kurulu (Kalkınma ajanslarının ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek uygun görülen projeler, asil ve yedek liste olmak üzere ilgili Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve değerlendirme raporu ile birlikte Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir).
2. Aşama
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ajans Yönetim Kurulunun onayladığı projeleri görüşmek üzere Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komitesini toplantıya çağırır. Ulusal İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından uygun görülen proje teklifleri, Türkiye-Suriye Ortak İzleme ve Yönlendirme Komitesi tarafından görüşülerek karşılıklı olarak onaylanır.
 • Türkiye - Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı
 • Türkiye-suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Uygulama Rehberi ( Türkçe)
 • Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Uygulama Rehberi ( İngilizce)
 • Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Şanlıurfa Uygulaması
 • Türkiye - Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Görünürlük Rehberi
 • Türkiye - Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Görünürlük Rehberi Şablonları